Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Regulamin

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SULEJÓWKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, na terenie Miasta Sulejówek.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku powołany został w dniu 18 lipca 1996r. uchwalą nr 202/XXVII/96 Rady Miejskiej w Sulejówku, w formie zakładu budżetowego, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mieście Sulejówku.
Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku polegającej na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

§ 2.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),
Usługobiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
Usługodawca – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,
przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalacje kanalizacyjną w nieruchomości Usługobiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej,
przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalację wodociągową w nieruchomości Usługobiorcy wraz z zaworem za wodomierzem głównym,
urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, urządzenia regulujące ciśnienie wody przekazane w trwały zarząd Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku przez Burmistrza Miasta Sulejówek.
urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, przekazane w trwały zarząd Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku przez Burmistrza Miasta Sulejówek.
umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,
wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt Usługobiorcy,
wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.
Rozdział II
Poziom usług świadczonych przez usługodawcę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki usługobiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 3.

Usługodawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej:
ilości,
jakości określonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
ciśnieniu, nie niższym niż 0,2 mPa, mierzonym za wodomierzem głównym,
oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Usługobiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

§ 4.

Usługodawca zgodnie z przepisami ustawy ma obowiązek zapewnić:

 • a) zdolności dostawcze posiadanych urządzeń wodociągowych, zapewniając dostawę wody do Usługobiorcy w ilości ustalonej w umowie;
 • b) przepustowość posiadanych urządzeń kanalizacyjnych, zapewniającą odprowadzenie ścieków w ilości określonej w umowie;
 • c) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • d) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Usługodawcę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • e) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

Usługodawca ma prawo:

 • a) do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń, dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • b) obciążyć Usługodawcę kosztami wykonywanych analiz ścieków w przypadku gdy wykażą przekroczenia warunków określonych w umowie i niniejszym regulaminie,
 • c) zaprzestać odbioru ścieków w przypadku zagrożenia:

– życie i zdrowie pracowników obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
– bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych,
– prawidłowego funkcjonowania technologicznego procesu oczyszczania ścieków,

 • d) zamknąć przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne jeżeli:

– przyłącze zostało wykonane niezgodnie z przepisami prawa
– został stwierdzony nielegalny pobór wody lub odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,

 • e) zamknąć przyłącze kanalizacyjne gdy jakość ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa i niniejszym Regulaminie.
§ 5.

Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, a w szczególności do:
utrzymania posiadanych przyłączy i instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;
zabezpieczenia posiadanych przyłączy i instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
natychmiastowego powiadamiania Usługodawcę o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;
nie zmieniania, bez uzgodnień z Usługodawcą, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych;
utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Usługodawcy;
użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
udostępnienia Usługodawcy dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Usługodawcę oraz ustalania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji,
udostępnienia Usługodawcy dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Usługobiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Usługodawcę,
wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,
nie wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej:
– odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości urządzeń i przyłączy kanalizacji sanitarnej, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, ścinków skór, tekstyliów, włókien,
– odpadów płynnych nie mieszających się z woda, a w szczególności: sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
– substancji palnych i wybuchowych, a w szczególnością benzyn, oleju opałowego, karbidu,
– substancji żrących i toksycznych,
– odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,
– ścieków z kiszonek,
– ścieków mogących zawierać chorobotwórcze drobnoustroje pochodzących z obiektów, w których leczeni są ludzie lub zwierzęta na choroby zakaźne, ze stacji krwiodawstwa,
– wód opadowych i drenażowych,

do nie wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.

§ 6.

Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Usługobiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.
W przypadku, gdy Usługobiorca nie usunie zagrożenia, pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Usługodawcy nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Usługobiorcy.

Rozdział III
Warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania
Umów z usługobiorcami
§ 7.
Postanowienia umów zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8.
Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.
W przypadku, gdy przyłącza nie sš w posiadaniu Usługodawcy, odpowiedzialność Usługodawcy za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Usługodawcę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9.

Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

Usługodawca może zawierać umowy na czas określony:

 • a) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
 • b) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
§ 10.
Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej.
Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

§ 11.
W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Usługodawcy, skutkującej zmianą Odbiorcy, Usługodawca zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 12.

Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, znajdującej się w posiadaniu Usługodawcy.
Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Usługodawcy dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.
Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument lub oświadczenie potwierdzające ten tytuł, z zastrzeżeniem ust 4.
Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

Po zawarciu umowy Usługobiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Usługodawcy o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Usługodawcy a Usługobiorca, pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Usługodawcę.

§ 13.

Osoby pobierające wodę z urządzeń wodociągowych i/lub wprowadzające ścieki (w tym wody opadowe) do urządzeń kanalizacyjnych, bez uprzednio podpisanej umowy, podlegają karom określonym w art. 28 ustawy.
Nawiązka na rzecz Usługodawcy liczona jest od chwili odbioru końcowego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, z którego korzysta osoba z ust. 1, bez uprzednio podpisanej umowy.

Warunki i sposób legalizacji podłączenia (wykonanego) przyłącza, a w przypadku wód opadowych odcięcia, uzgadnia Usługodawca indywidualnie z osobą z ust. 1.

§ 14.

Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

 • a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
 • b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Usługodawcy dodatkowych opłat,
 • c) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Usługodawca jest zobowiązany wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 15.

Usługodawca sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy i zadeklarowanego przez Usługobiorcę odbioru technicznego przyłącza.

§ 16.

Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Usługodawcy lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 17.

Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

§ 18.

Umowa wygasa w przypadku:

 • a) śmierci Usługobiorcy usług będącego osobą fizyczną,
 • b) utraty przez Usługobiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
 • c) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą.
§ 19.

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń
§ 20.

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Usługodawcę z Usługobiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 21.

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.

§ 22.

Wejście w życie nowych taryfy nie stanowi zmiany umowy.
Stosowanie przez Usługodawcę cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych w sposób zwyczajowo przyjęty do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Usługobiorców o ich wysokości.

§ 23.

Podstawą obciążenia Usługobiorcy należnościami za usługi świadczone przez Usługodawcę jest faktura.
Faktury mogą być wystawiane zaliczkowo, na podstawie rocznych odczytów wodomierzy lub urządzeń pomiarowych, a w przypadku braku takiej możliwości, na podstawie zadeklarowanego przez Usługobiorcę miesięcznego zużycia wody i/lub zrzutu ścieków.
W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Usługobiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Usługodawca wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

Usługobiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, lub w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego końca okresu obrachunkowego.

Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Usługodawcę do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Usługobiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.

§ 24.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w całym okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego.

§ 25.

Jeżeli Usługobiorca pobiera wodę z ujęć własnych, a wprowadza ścieki do urządzeń Usługodawcy w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

Jeżeli Usługobiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Usługodawcy i wprowadza ścieki do urządzeń Usługodawcy, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

W przypadkach określonych w ust 1 i 2 Usługobiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

Rozdział V
Warunki przyłączania do sieci
§ 26.

Miasto Sulejówek zapewnia realizację budowy i rozbudowę urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, ustalonych i uchwalonych przez Radę Miejską w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Realizację budowy przyłączy do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, pomieszczenia lub studni przewidzianych do zabudowy wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt Usługobiorca.

§ 27.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Usługodawcy Wniosek o wydanie warunków przyłączenia winien zawierać co najmniej:

 • a) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
 • b) adres do korespondencji,c) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,d) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
 • e) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia,
 • f) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
 • g) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.
§ 28.

Do wniosku, o którym mowa w § 27, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

 • a) dokument lub oświadczenie o prawach do dysponowania nieruchomością,
 • b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

Usługodawca bezpłatnie udostępnia wzór Wniosku.

§ 29.

Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Usługodawca w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 27 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Usługodawca w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 27, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

Dokument, o którym mowa w ust. 1:

 • a) wskazuje miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,
 • b) określa maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
 • c) określa maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
 • d) zawiera informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,
 • e) Wskazuje sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia

Dokument, o którym mowa w ust 1 określa:

 • a) parametry techniczne przyłącza,
 • b) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

Okres ważności wydanych warunków przyłączenia 2 lata.

§ 30.

W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne osoby ubiegającej się o przyłączenie wyprzedzają plan inwestycyjny Miasta Sulejówka wydawane Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej mogą obejmować obowiązek wcześniejszego wybudowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

W przypadku określonym w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, może wybudować na własny koszt, w porozumieniu z Usługodawcą i Burmistrzem Miasta Sulejówek urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne niezbędne do przyłączenia.

Urządzenia, o których mowa w ust. 1 podlegają przekazaniu Usługodawcy, za pośrednictwem Urzędu Miasta Sulejówek, na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

§ 31.

Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest:

 • a) pisemne uzgodnienie z Usługodawcą dokumentacji technicznej (w tym projektu) przyłącza, wraz ze sposobem prowadzenia prac oraz warunków i formy dokonywania przez Usługodawcę kontroli robót
 • b) uzyskanie od Usługodawcy druku Protokołu z końcowego odbioru przyłącza wraz ze stanowiącym jego integralna część Dzienniczkiem budowy przyłącza, wydawanych na podstawie Zgłoszenie wykonania przyłącza

Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Usługodawca, który wydał Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dla danej nieruchomości. Usługodawca wykonuje tę usługę odpłatnie.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust 1a przedkłada Usługodawcy odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Usługodawca doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Usługodawca wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust 1a w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych wykazie, o którym mowa w ust 3.

Zgłoszenie wykonania przyłącza winno zawierać:

 • a) dane Usługobiorcy wraz z lokalizacją przyłącza,
 • b) informacje o projekcie przyłącza,
 • c) dane wykonawcy mającego realizować przyłącze wraz z wymaganymi uprawnieniami,
 • d) przewidywany termin zakończenia przyłącza,
 • e) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków (podpisania umowy),
 • f) deklaracje miesięcznego zużycia wody i/lub zrzutu ścieków.

Usługodawca wydaje druk Protokół z końcowego odbioru przyłącza wraz z Dzienniczkiem budowy przyłącza, o których mowa w ust 1b w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust 5.
Usługodawca wydaje nieodpłatnie wzór Zgłoszenie wykonania przyłącza.

§ 32.

W Dzienniczku budowy przyłącza prowadzona jest korespondencja związana z realizacją przyłącza, a w szczególności:

 • a) zmian projektowych,
 • b) wyniki odbiorów częściowych (robót zanikających) i końcowych,
 • c) wyniki prób ciśnieniowych
 • d) robót inwentaryzacyjnych
§ 33.

Przed zawarciem umowy, Usługodawca dokonuje odbiorów wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych, potwierdzanych w Dzienniczek budowy przyłącza.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
§ 34.

Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia nowego Usługobiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia nowego Usługobiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziomu usług.
Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (§ 26 ust 1).

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez usługodawcę wykonanego przyłącza.
§ 35.

W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Usługobiorca dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Usługobiorcę Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, oraz z projektem przyłącza.
Jeżeli Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Usługobiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbiorów (częściowych) przed zasypaniem.

Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Usługodawcy drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjną.

§ 36.

Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Usługobiorcy, Usługodawca uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.
Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 następuje telefonicznie lub ustnie w Sekretariacie Usługodawcy i jest odnotowywane w Rejestrze odbiorów.
Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 35 ust.3, 4 i 5 są potwierdzane przez strony wpisami w Dzienniczku budowy przyłącza.

§ 37.

Zgłoszenie odbioru przyłącza powinno zawierać:

 • a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
 • b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
 • c) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

Protokół z końcowego odbioru przyłącza (§ 32) zawiera m.in.:

 • a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru,(średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
 • b) wyniki prób i odbiorów, o których mowa są potwierdzane przez strony wpisami w Dzienniczku budowy przyłącza (§ 36 ust.3),
 • c) szkic Zdawczo-odbiorczy wykonanego przyłącza z niezbędnymi domiarami elementów przyłącza do punktów stałych,
 • d) dla przyłącza kanalizacyjnego rodzaj odprowadzanych ścieków,
 • e) skład, uwagi i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
 • f) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza,
 • g) wskazania wodomierzy i/lub urządzeń pomiarowych.
Rozdział VIII
Standardy obsługi usługobiorców.
§ 38.

Usługodawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

 • a) prawidłowego sposobu wykonywania przez Usługobiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • b) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Usługobiorców,
 • c) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
 • d) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 • e) planowanych przerw w świadczeniu usług.

Usługodawca udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Usługodawca udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2.

Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust 2 i 3, Usługodawca przed upływem terminów wskazanych w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 39.

Każdy Usługobiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Usługodawcę umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia lub doręczenia w siedzibie Sekretariacie Usługodawcy reklamacji ustęp 4 paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

§ 40.

Usługodawca wyznacza osoby odpowiedzialne za kontakty z Usługobiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
Aktualna informacja, zawierająca imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Usługobiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta, Sekretariacie Usługodawcy i oraz podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 41.

Za wykonywane usługi, nie związane bezpośrednio z eksploatacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i wykraczające poza obowiązki określone ustawą, w szczególności za:

 • a) opracowanie i wydanie Warunków przyłączenia do sieci,
 • b) uzgodnienie dokumentacji technicznej,
 • c) opracowanie i wydanie Protokół z końcowego odbioru przyłącza wraz z Dzienniczkiem budowy przyłącza,
 • d) nadzór oraz udział w odbiorach technicznych urządzeń, przyłączy.

Usługodawca pobiera opłaty, odpowiadające poniesionym kosztom, zgodnie z Cennikiem Opłat Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku zatwierdzonym przez Dyrektora Usługodawcy i uzgodnionym z Urzędem Miasta Sulejówek

§ 42.

W Sekretariacie Usługodawcy oraz na stronie internetowej udostępnione są wszystkim zainteresowanym:

 • a) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
 • b) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie gminy,
 • c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
 • d) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy,
 • e) Cennikiem Opłat Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

Usługodawca nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza Sekretariatem.

§ 43.

Usługodawca ma obowiązek poinformowania Usługobiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.
Usługodawca ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Usługobiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
W przypadku budynków wielolokalowych, Usługodawca może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Usługodawca ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Usługobiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 44.

Usługodawca ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
W przypadku długotrwałych upałów i zwiększonych rozbiorów wody Usługodawca, dla zapewnienia wszystkim Usługobiorcą dostawy wody do picia i na cele socjalne, ma prawo, w porozumieniu z Urzędem Miasta Sulejówek, ograniczyć lub wstrzymać dostawę wody na potrzeby podlewania zieleni.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Usługodawca wolny jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

 • a) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
 • b) działania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Usługobiorcy,
 • c) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych,
 • d) możliwości eksploatacyjnych miejskich ujęć wody.
Rozdział IX
Dostawca wody na cele przeciwpożarowe.
§ 45.

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Usługodawcę, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

Zabronione jest pobieranie wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej do innych celów niż cele przeciwpożarowe.

§ 46.

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, Usługodawcą i jednostką straży pożarnej.

§ 47.

Oprócz ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym skalkulowaną w taryfach, Usługodawca kalkuluje roczne koszty utrzymania urządzeń wodociągowych oraz niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów.

§ 48.

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 49.

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Usługodawcy informacje o ilości wody pobranej.

§ 50.

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe oraz za utrzymanie urządzeń wodociągowych Usługodawca dla tych celów obciąża gminę.

Rozdział X
Postanowienia końcowe.
§ 51.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała Rady Miasta Sulejówek nr 30/V/03 z dnia 14 marca 2003 r.

§ 52.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.