Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

O nas

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku został utworzony na podstawie uchwały nr 202/XXVII/96 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 18 lipca 1996 r., która weszła w życie z dniem 1 września 1996 r.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, jako miejska jednostka organizacyjna prowadząca gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego, realizuje zadania Miasta Sulejówek odnoszące się do bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Do zakresu statutowych zadań należy:

 • Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody dla mieszkańców,
 • Bieżąca eksploatacja, naprawa oraz rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowych,
 • Odbiór ścieków, odprowadzanie ich i oczyszczanie w oczyszczalni ścieków,
 • Bieżąca eksploatacja, naprawa oraz rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • Odbiór ścieków opadowych i roztopowych oraz utrzymywanie sieci kanalizacji deszczowej.

A ponadto:

 • prowadzenie nadzorów branżowych,
 • opiniowanie dokumentacji,
 • wydawanie warunków technicznych w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków dla potrzeb nowej zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego itp.

Zakład wspólnie z Władzami Miasta porządkuje gospodarkę wodno ściekową na terenie miasta w oparciu o fundusze unijne pozyskane w następujących projektach:

 • Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów, wartość projektu 42 256 000 zł netto;
 • Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta Sulejówek, wartość projektu 10 427 000 zł netto.

Obecnie MZWiK w Sulejówku eksploatuje:

 1. sieć wodociągową o długości 120,17 km,
 2. sieć kanalizacji sanitarnej o długości 113 km,
 3. sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 25 km,
 4. Stację Uzdatniania Wody SUW I zlokalizowaną przy ul. Wodociągowej 10 wraz z trzema studniami głębinowymi nr 4A, nr 5 i nr 6,
 5. Stację Uzdatniania Wody SUW II zlokalizowaną przy ul. Okuniewskiej 1 wraz z czterema studniami głębinowymi nr 2A, nr 5, nr 6 i nr 7,
 6. Oczyszczalnię Ścieków,
 7. 37 przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej,
 8. 8 przepompowni na sieci kanalizacji deszczowej.