Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Procedury

Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klienta

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (MZWiK) z siedzibą w Sulejówku (dalej: my). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Okuniewska 2B, 05-070 Sulejówek,

 • przez e-mail: iodo@mzwiksulejowek.pl,

 • telefonicznie: 22 783 01 65,

 • osobiście z Inspektorem Danych Osobowych – Izabelą Kraśniewską.

2.  Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Izabelę Kraśniewską. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Okuniewska 2B, 05-070 Sulejówek,

 • przez e-mail: iodo@mzwiksulejowek.pl,

 • telefonicznie: 22 78301 65,

 • osobiście, w siedzibie MZWiK przy ul. Okuniewskiej 2B, 05-070 Sulejówek.

3. Cele przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 • realizować zadania wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w tym zwłaszcza zawrzeć i realizować umowę na dostawę wody, umowę na odbiór ścieków bytowych lub umowę o odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych,

 • realizować obowiązki prawne ciążące na nas, które wynikają z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji;

 • realizować prawnie uzasadnione nasze interesy, w tym monitorowanie i poprawa jakości świadczonych przez nas usług, ustalanie, dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

 • zwarta zmowa na dostawę wody lub/i umowa na odbiór ścieków bytowych lub/i umowa o odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać do dnia obowiązywania zawartej umowy z uwzględnieniem dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

6. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe:

Urząd Miasta Sulejówek, EKO Inwestycje Sp. z o.o. (spółka celowa Miasta Sulejówek i Gminy Halinów)

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację  w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).