Telefony alarmowe 24/7 994

+48 660 748 201 +48 882 432 544

Informacje

Jakość wody

06.11.2019

Informacja Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

w Sulejówku dotycząca monitoringu jakości wody
przeznaczonej do spożycia za okres I-go kwartału 2018 r.

Lp. Parametr Jednostka SUW I SUW II Najwyższa dopuszczalna wartość parametru 1)
WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE
1. Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0
2. Enterokoki jtk/100ml 0 0 0
3. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22+2 °C po 72 h
jtk/1ml 41 56 bez nieprawidłowych zmian
WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE
1. Mętność NTU 0,35 0,35 akceptowalna przez

konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres wartości

do 1,0

2. Barwa mg Pt /l <5 <5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
3. Zapach TON <1 <1 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4. Smak TFN <1 <1 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
5. Stężenie jonów wodoru (pH)   __ 7,5 7,5 6,5÷9,5
6. Przewodność uS/cm 505 600 2500
7. Amonowy jon mg/l <0,13 <0,13 0,50
8. Azotany mg/l 5,8 30 50
9. Azotyny mg/l <0,066 <0,066 0,50
10. Mangan ug/l 33 <4,0 50
11. Żelazo ug/l 11 11,0 200
12. Twardość mg/l 249 255 60÷500

 

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dn. 11.12.2017 r., poz. 2294).

 

 

Lp. Parametr Jednostka SUW I SUW II Najwyższa dopuszczalna wartość parametru1)
1. Magnez mg/l 7,7 7,5 7÷125 2)
2. Sód mg/l 26 14 200
3. Wapń mg/l 86 76 _ 3)

2) – nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

3) – brak określonych dopuszczalnych zakresów wartości.

Opracowała: Beata Płatek

 

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom Sulejówka kontrolowana jest poprzez działalność prowadzone badania monitoringowe pozwalają na ocenę, czy woda uzdatniona dostarczana Odbiorcom spełnia wymagania jakościowe fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r.

Szczegółowe aktualne dane zamieszczone są  w załącznikach poniżej :